Udruženje za modernu historiju je objavilo novi broj časopisa Histora Moderna (4/2023). Broj je tematski i posvećen je 80. godišnjici od Drugog zasjedanj AVNOJ-a. Radovi su u prvobitnim verzijama prezentirani na History festu u Sarajevu u junu 2023. godine.

Časopis je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu su radove koji historiografski, iz perspektive postjugoslavenskih država, ukazuju ne samo na značaj odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a za konstituiranje federativne Jugoslavije nego pokazuju i kako su u tom kontekstu pojedine republike gradile vlastite identiteta. Objavljeni su radovi historičara iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Makedonije (Milivoj Bešlin, Vera Katz, Adnan Prekić, Peter Mikša i Petar Todorov).

U drugom dijelu ovog broja časopisa su istraživanja doktoranata o načinima na koji se u udžbenicima historije prezentiraju zasjedanja AVNOJ-a. Riječ je o komparativnoj analizi kako bi se pokazalo na koji način su socijalistički i postsocijalistički udžbenici historije u Jugoslaviji (i postjugoslavenskim zemljama) prikazivali stvaranje federativne Jugoslavije 1943. godine. Dinamika promjena proizilazila je iz promjena političkog konteksta, što će otvoriti nove mogućnosti za analizu odnosa politike i nauke, te udžbeničke politike tokom 20. i početkom 21. stoljeća. Autori priloga u ovom dijelu časopisa su: Pavle Antonijević, Đorđe Lalić, Marino Badurina, Filip Kuzman i Dino Dupanović.

Cjelovit broj dostupan na https://historiamoderna.umhis.ba/index.php/ojs/issue/view/4 stranici casopisa.

O casopisu je izvijestio i portal   https://historiografija.ba/article.php?id=2057 historiografija.ba.