Jugoslavija 1990-ih godina: Ideologije, konteksti, historiografske interpretacije

O projektu

Jugoslavija se krajem 1980-ih i početkom 1990-ih našla pred velikim izazovima. Duboka kriza otvorila je brojne pregovore,  koji su se odvijali uz moderaciju Evrope. Postizani su neki javni i neki tajni dogovori, koji i danas izazivaju različite  interpretacije (Sporazum u Karađorđevu, naprimjer). U ovom projektu želimo ustražiti kako su se odvijali pregovori o budućnosti Jugoslavije? Kako su se prema tome odnosile ostale zemlje Jugoistočne Evrope? Koliko su gurali Jugoslaviju u raspad, a koliko im je bilo stalo do očuvanja i stabilizacije Jugoslavije? Šta je sve rađeno da se izbjegne rat i je li ga bilo moguće spriječiti? Ko se sve angažirao oko mirovnih rješenja sukoba i rata, na koji način i s kojim ciljevima? Koja je u svemu tome bila uloga intelektualaca, antiratnih kampanja i mirovnih inicijativa? Kako se u postjugoslavenskim historiografijama  intrerpretiraju događaji u Jugoslaviji 1990-ih?

Projekat se sastoji iz tri dijela:

Prvi dio će biti istraživanje o odnosu pojedinih republičkih elita prema raznim idejama transformacije Jugoslavije: kako su se republičke elite odnosile preme ideji očuvanja i transformacije Jugoslavije? Kako se međunarodna zajednica odnosila prema tome? Kako su tekli pregovori republičkih elita o budućnosti Jugoslavije, i šta je međunarodna zajednica predlagala kao rješenje jugoslavenske krize? U ovom djelu ćemo istraživati i socijalno stanje u Jugoslaviji početkom 1990-ih, kao jedan od faktora koji je mogao uticati na opravdavanje stavova republičkih elita o Jugoslaviji. Također će se istraživati djelovanje civilnog društva u pokušajima izbjegavanja rata u Jugoslaviji (djelovanje raznih antiratnih udruženja – Žene u crnom) i da li postoji interakcija između vladajućih elita i civilnog društva. Također ćemo istraživati ulogu intelektualaca u kreiranju raznih ideja o transformaciji Jugoslavije. Rezultat će biti zbornik radova koji bi pokazao kako su se pojedine republičke elite odnosile prema konceptima očuvanja Jugoslavije. (UČESNICI: Dubravka Stojanović – Beograd, Petar Todorov – Skopje, Adnan Prekić – Podgorica, Milivoj Bešlin – Novi Sad, Vera Katz – Sarajevo, Branimir Janković – Zagreb, Husnija Kamberović – Sarajevo, Božo Repe – Ljubljana).

Drugi dio će se odnositi na studentska istraživanja o temi sloma jugoslavenske ideje 1990-ih godina. Studenti iz postjugoslavenskih zemalja će pisati svoje eseje o uzrocima sloma jugoslavenske ideje 1990-ih godina i načina na koji koncept jugoslavenske države ustupa mjesto konceptu prerastanja dotadašnjih republičkih u državne ideje.

Te eseje će objaviti na portalu www.historiografija.ba, kao i prezentirati u Ljetnoj školi u junu 2021. godine. (18 studenata, a njihove eseje  će recenzirati mentori)

Treći dio će se fokusirati na analizu diskusija u Skupštini Bosne i Hercegovine 1990-1992. godine. Osnovna ideja je istražiti koliko su skupštinske diskusije doprinosile stvaranju ratne atmosfere u Bosni i Hercegovini. Koliko su ove diskusije u Skupštini Bosne i Hercegovine  bile pokazatelj odnosa Bosne i Hercegovine prema drugim jugoslavenskim republikama i očuvanju Jugoslavije. Rezultat toga će biti uspostava internet platforme na kojoj će se postaviti dio stenograma sa skupštinskih zasjedanja, uz kratke izvode iz stenograma. (UČESNICI: Edin Omerčić, Merisa Karović Babić, Sabina Veladžić, Dino Dupanović).

SARADNICI NA PROJEKTU

Članovi tima:

Husnija Kamberović (Sarajevo)

Husnija Kamberović (Sarajevo)

Voditelj istraživačkog projekta

Doktor historijskih nauka, redovni profesor na oblasti Svjetska i bosanskohercegovačka historija novog vijeka i savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je diplomirao, a magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u Institutu za istoriju u Banjoj Luci i Institutu za historiju u Sarajevu, gdje je prošao sva naučna zvanja, od saradnika do naučnog savjetnika. Od 2002. do 2016. bio je direktor Instituta za historiju u Sarajevu.  U 2012. godini bio je gostujući profesor na L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (Paris), a osim na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predavao je i na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru i Filozofskom fakultetu u Tuzli. Autor je jedanaest knjiga, više od stotinu naučnih radova, članaka, rasprava, enciklopedijskih priloga, polemičkih tekstova, prikaza i priloga, te organizator mnogih konferencija, naučnih skupova i urednik brojnih zbornika radova. Predsjednik je Udruženja za modernu historiju (UMHIS).

Dubravka Stojanović (Beograd)

Dubravka Stojanović (Beograd)

Članica istraživačkog tima

Redovna profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je 1992, a doktorirala 2001. odbranivši disertaciju „Evropski demokratski uzoru kod srpske političke i intelektualne elite 1903-1914“. Od 1988. do 1996. radila je u Institutu za noviju istoriju Srbije, a od 1996. predaje na katedri  za Opštu savremenu istoriju, Odjeljenje za istoriju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.  Bavi se pitanjima historijom političkih ideja u Srbiji, procesima modernizacije, urbanizacijom Srbije, historijom svakodnevnog života, interpretacijama historije u novijim srpskim udžbenicima, društvenom historijom, historijom žena u Srbiji. Autorka je osam knjiga, a objavila je blizu stotinu naučnih radova u raznim časopisima i zbornicima.

Božo Repe (Ljubljana)

Božo Repe (Ljubljana)

Član istraživačkog tima

Doktor historijskih nauka, redovni profesor savremene slovenačke historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Njegovi istraživački interesi uključuju savremenu slovenačku, južnoslovensku i srednjoevropsku historiju. Takođe se bavi pitanjima nastave historije u školi. Autor je ili koautor devetnaest knjiga i udžbenika, uključujući The Clash with Perspectives (Ljubljana 1990); “Liberalizam” u Sloveniji (Ljubljana 1992.); Repluralizacija Slovenije 1980-ih (koautor), Univerzitet Washington, Seattle 2000); Slovenci 1980 -ih (Ljubljana 2001); Sutra je novi dan. Slovenci i raspad Jugoslavije (Modrijan, Ljubljana 2002); Izvori o demokratizaciji i nezavisnosti Slovenije (tri knjige, Ljubljana 2002-2004); Pregled savremene opšte i slovenske istorije (koautor, Ljubljana 2003); Crvena Slovenija. Tokovi i lica socijalizma (Ljubljana 2003), Savremena istorija (udžbenik, Ljubljana 2005), Prelom. Svet u Slovencima 1914-1918 (koautor, Ljubljana 2005). Njegova knjiga o Milanu Kučanu je prevedena i na bosanski jezik.

Vera Katz (Sarajevo)

Vera Katz (Sarajevo)

Članica istraživačkog tima

Doktor historijskih nauka. Nakon završene III. Gimnazije u Sarajevu (1972), završila studij historije 1978. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je magistrirala 1986. i doktorirala 2006. godine. Od 1978. do 2018. neprekidno radila Institut za istoriju u Sarajevu. Bavi se hstorijom Bosne i Hercegovine u vrijeme socijalizma i interpretacijama historije u udženicima u Bosni i Hercegovini.  Od osnivanja je članica Udruženja za modernu historiju.

Petar Todorov (Skopje)

Petar Todorov (Skopje)

Član istraživačkog tima

Doktor historijskih nauka, saradnik u Institutu za nacionalnu istoriju u Skopju, Makedonija. Studirao je historiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skopju, magistrirao na Ecole des hautes études en sciences sociales – EHESS u Parizu 2006, a doktorat je odbranio na Filozofskom fakultetu Univerziteta Sv. Kiril i Metodij 2013. godine. Njegov istraživački interes je usmjeren na društvenu i urbanu historiju 19. i 20. stoljeća Osmanske imperije i jugoistočne Evrope. Isto tako, njegova istraživanja odnose se i na historijsko obrazovanje i upotrebu i zloupotrebu historije u savremenim društvima. Gostujući je istraživač na University of New York, Tirana, Albanija. Do sada bio je na dužim istraživačkim i studijskim boravcima na University of Vienna, American Research Center – Sofija, Georg Eckert Institute for International Textbook Research, a od 2014 do 2016. bio je gostujući profesor historije Balkana na Istanbul Şehir University. Autor je knjige Патот кон непознатото: воената мисија на генералот Морис Сарај во Македонија есента 1915 година, (Put ka nepoznatom: vojna misija Generala Morisa Saraja u Makedoniji u jesen 1915), te brojnih članaka i rasprava na makedonskom, engleskom i francuskom jeziku.

Adnan Prekić (Podgorica)

Adnan Prekić (Podgorica)

Član istraživačkog tima

Doktor historijskih nauka, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Završio je studije Istorije i Geografije, magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Univerzitetu Crne Gore sa temom: “Političke ideje i ideologija u Crnoj Gori 1945-1955″. Od 2009. godine radi na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, gdje 2021. godine biran u akademsko zvanje-docent. Osnovni predmet naučnog interesovanja je savremena istorija XX vijeka, a istraživački se bavio i odnosom države i vjerskih zajednica i kulturnim naslijeđem Crne Gore. Njegova posljednja knjiga (Crvena ideja Crne Gore, Matica crnogorska, Podgorica, 2020) bavi se pitanjima trabsformacije Cerne Gore u prvoj decenije poslije Drugog svjetskog rata. Glavni je i odgovorni urednik naučnog časopisa Montenegrin Journal for Social Sciences. Živi i radi u Podgorici.

Milivoj Bešlin (Novi Sad)

Milivoj Bešlin (Novi Sad)

Član istraživačkog tima

Doktor istorijskih nauka, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Osnovni studij historije završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2004), magistrirao (2008) i doktorirao (2015) na Univerzitetu u Novom Sadu. Tеmа Bešlinove mаgistаrskе tеzе bila je Nаciоnаlnо pitаnjе u Srbiјi krајеm šеzdеsеtih i pоčеtkоm sеdаmdеsеtih gоdinа 20. vеkа, a doktorsku disertaciju o temi Pоkušај mоdеrnizаciје u Srbiјi 1968-1972. Izmеđu »rеvоluciоnаrnоg kursа« i rеfоrmskih tеžnji okončao je 2015. godine. U svojim empirijskim i teorijskim radovima istraživao je pоlitičku i društvеnu histоriјu sоciјаlističkе Јugоslаviје; studiј nаciоnаlizmа; tеоriјu mоdеrnizаciје; tеоriјu histоriје; pоkušајe rеfоrmi u drugoj Јugоslаviјi; оdnоs јugоslavеnskih kоmunistа prеmа srpskоm nаciоnаlizmu; nacionalno pitanje u Srbiji u drugoj polovini 20. veka; sоvјеtskо-јugоslоvеnske оdnоse; studеntske dеmоnstrаciјe 1968. i brojna druga pitanja savremene jugoslavenske i srpske historije. Saradnik je na domaćim i međunarodnim projektima, radove objavljivao na srpskom i engleskom jeziku, a član je uredništva časopisa Interkulturalnost, zatim član uređivačkog odbora regionalnog naučnog projekta „Yu historija“, koji se realizuje uz podršku Saveznog ministarstva za inostrane poslove SR Njemačke, a obavljao je i poslove podsekretara u Pоkrајinskоm sеkrеtаriјаtu zа nаuku i tеhnоlоški rаzvој Vlade АP Vојvоdinе, te je bio član Programske komisije i prеdаvаč u Istrаživаčkој stаnici „Pеtnicа“ (Sеminаr zа istоriјu), član urеdništvа zа histоriјu Еnciklоpеdiје Vојvоdinе, člаn sаrаdnik Mаticе srpskе te stаlni sаrаdnik nа pisаnju оdrеdnicа zа Srpski biоgrаfski rеčnik.

Branimir Janković (Zagreb)

Branimir Janković (Zagreb)

Član istraživačkog tima

Doktor povijesnih znanosti, znanstveni je saradnik i viši asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je doktorirao 2014. godine obranivši doktorski rad „Teorijske i metodološke preobrazbe hrvatske historiografije 1970-ih i 1980-ih godina“. Na Odsjeku za povijest sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija „Povijest historiografije“, „Historiografija o Francuskoj revoluciji”, „Javna povijest“, „Diplomska radionica moderne i suvremene povijesti“ i „Europska i svjetska povijest 19. stoljeća“. Nastavne i znanstvene interese usmjerio je prema hrvatskoj povijesti 19. i 20. stoljeća te europskoj i svjetskoj modernoj i suvremenoj povijesti. Pritom se specijalizirao za povijest historiografije i suvremenu historiografiju te hrvatsku historiografiju 19-21. stoljeća. Poseban interes pokazuje za teoriju i metodologiju povijesne znanosti te novije pristupe poput intelektualne povijesti, povijesti emocija i javne povijesti. Član je Vijeća Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, tajnik i član uredništva časopisa Historijski zbornik te urednik središnjeg web-portala hrvatske historiografije Historiografija.hr. Član je Međunarodne komisije za povijest i teoriju historiografije (ICHTH) pri Međunarodnom odboru za povijesne znanosti (ICHS). Suradnik je znanstveno-istraživačkog projekta „Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu“ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska zaklada za znanost, 2017-2020) i projekta „Das Jubiläumsjahr 2018 in der historischen und gesellschaftlichen Debatte im post-jugoslawischen Raum“ (Humboldtovo sveučilište u Berlinu, DAAD, 2018). Dobitnik je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2012. godinu.

Sabina Veladžić (Sarajevo)

Sabina Veladžić (Sarajevo)

Članica istraživačkog time

Doktor historijskih nauka, naučna saradnica u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu. Magstrirala je i doktorirala na Filozofskpom fakultetu u Sarajevu disertacijom Bosna i Hercegovina i njeni nacionalno-kulturni fenomeni u javnim, kulturnim i naučnim raspravama i publicistici (1967-1974). Bavi se savremenom historijom Bosne i Hercegovine, posebno nacionalno-kulturnim fenomenima i nacionalnim mobilizacijama u drugoj polovici 20. stoljeća.

Edin Omerčić (Sarajevo)

Edin Omerčić (Sarajevo)

Član istraživačkog tima, Član tima za pisanje eseja

Magistar historijskih nauke, viši stručni saradnik u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu. Magistrirao je u Saajevu na Fulozofsakom fakultetu 2013. s temom Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996., a doktorsku disertaciju piše na Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se raznim temama iz savremene historije.

Merisa Karović Babić (Sarajevo)

Merisa Karović Babić (Sarajevo)

Članica istraživačkog tima

Doktor historijskih nauka i naučna saradnica u Institutu za istraživanje zločina protiv ovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Magistrirala i doktorirala na Flozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu s temom Sigurne zone Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini 1993-1995: Bihać i Goražde – komparativna analiza. Bavi se savremenom historijom Bosne i Hercegovine, posebno temama iz vremena rata 1992-1995. godine. Objavila knjigu Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995.

Dino Dupanović (Bihać)

Dino Dupanović (Bihać)

Član istraživačkog tima, Član tima za pisanje eseja

Magistar historije i kustos u Muzeju Unsko-sanskog kantona u Bihaću. Studij historije na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu okončao 2015. odbranom završnog diplomskog rada Posljedice zemljotresa u Bosanskoj Krajini 1969. godine. Trenutno pohađa doktorski studij iz Historije Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Jedan je od koautora Zbornika radova Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću u izdanju UMHIS/Sarajevo. Učestvovao na nekoliko međunarodnih seminara u organizaciji ISHA-e u Zadru, Zagrebu i Sarajevu, te doktorskoj radionici u Ljubljani. Radio je kao profesor historije u Bihaću.

Filip Kuzman (Cetinje)

Filip Kuzman (Cetinje)

Član tima za pisanje eseja

Rođen 05. 10. 1994. na Cetinju. Osnovno i srednje obrazovanje završio na Cetinju. Godine 2017. diplomirao na Univerzitetu Crne Gore – Filozofski fakultet Nikšić, studijski program za istoriju. Tokom 2018/2019. pohađao postdiplomski program Univerziteta Fridrih Šiler u Jeni „Predstavljanje savremene istorije u muzejima“. Od 2017. zaposljen kao kustos u Narodnom muzeju Crne Gore.

Učesnik brojnih seminara iz oblasti savremene istorije, muzeologije i nastave istorije.

Jovan Muhadinović (Cetinje)

Jovan Muhadinović (Cetinje)

Član tima za pisanje eseja

Rođen je 2. jula 1983. godine na Cetinju gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studije istorije i geografije završio je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Postdiplomske studije nastavlja na istom fakultetu, gdje je magistrirao na studiju za istoriju 2018. godine. Naredne godine upisuje doktorske studije u Nikšiću. Nakon uspješnog polaganja svih ispita, u oktobru 2021.godine treba da polaže Polazna istraživanja-dokaz disertabilnosti doktorske teze, nakon kojih treba da dobije status doktoranda. Učesnik je naučnih skupova u zemlji i regionu.

Objavio je preko 20 naučnih radova u časopisima, zbornicima i novinama.

Vukadin Nišavić (Berane)

Vukadin Nišavić (Berane)

Član tima za pisanje eseja

Rođen 23. aprila 1996. u Beranama gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje se trenutno nalazi na magistarskim studijama. Tokom 2020. bio je stipendista petomjesečne Međunarodne parlamentarne stipendije (IPS) u Berlinu.

Karlo Jurak (Zagreb)

Karlo Jurak (Zagreb)

Član tima za pisanje eseja

Rođen 1992. godine u Zagrebu gdje živi i radi i danas. Diplomirao filozofiju i lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2017. godine, a od 2018. doktorand na studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Autor više znanstvenih, stručnih i publicističkih članaka i politički analitičar.

Piše doktorski rad na temu društveno-političkih transformacija u Hrvatskoj u 1980-ima i 1990-ima.

Dragan Popović (Beograd)

Dragan Popović (Beograd)

Član tima za pisanje eseja

Rođen u Kraljevu 1980. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu gde je odbranio i master tezu “Pravo na istinu u međunarodnom pravu”. Trenutno je doktorski kandidat na Filozofskom fakultetu (Odeljenje za istoriju) u Beogradu. Tema doktorskog istraživanja je „Promene u politici istorije i kulturi sećanja u Evropi – slučaj Srbija 1980 – 1990.“ Godinama radi u organizacijama civilnog društva i bavi se suočavanjem s prošlošću, zaštitom ljudskih prava i regionalnom saradnjom.

Dunja Pelin (Zagreb)

Dunja Pelin (Zagreb)

Članica tima za pisanje eseja

Rođena 1996. u Kutini. Studij engleskog jezika i književnosti te povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2015. godine. Diplomirala 2021. godine na prevoditeljskom smjeru anglistike i istraživačkom smjeru moderne i suvremene povijesti.

Krasnić Petra Kim (Ljubljana)

Krasnić Petra Kim (Ljubljana)

Članica tima za pisanje eseja

Magistrica historijske nauke i ruskog jezika, doktorska studentica 3. godine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Zaposlena kao stručni saradnik u projektnom uredu Mašinskog fakulteta u Ljubljani. Glavna područja interesa: migracijski procesi, rusko-jugoslavenski odnosi i ruska historija. Moj istraživački interes posebno je usmjeren na poslijeratne migracije i multietnička područja, zanimaju me i marginalizirane grupe, kao i pitanje ljudskih prava te kulturni i socijalni aspekti promjena koje se događaju u društvima. Trenutno, u okviru svoje doktorske disertacije, istražujem prisustvo ruske emigracije u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (i kasnije u Jugoslaviji) nakon Ruske revolucije 1917. godine.

Amel Durutlić (Pljevlja)

Amel Durutlić (Pljevlja)

Član tima za pisanje eseja

Rođen 1990. u Pljevljima, Crna Gora. Studij istorije je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje trenutno pohađa i postdiplomske magistarske studije.

Dino Šakanović (Tuzla)

Dino Šakanović (Tuzla)

Član tima za pisanje eseja

Rođen 1992. godine u Dubrovniku. Osnovnu i srednju školu završio je u Orašju. Studij historije diplomirao 2015. na Filozofskom fakulteta Univerziteta u Tuzli, gdje je 2018. magistrirao tezom „Industrija Tuzle u vremenu tranzicije (1988.-2008.)“.

Doktorant je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje piše disertaciju pod naslovom Stanje industrije i društvene promjene u Bosni i Hercegovini od 1989. do 2003. godine.

Tokom 2019. bio angažiran kao suradnik za odnose s javnošću u Fondaciji tuzlanske zajednice. Od 2020. angažiran kao suradnik i istraživač u udruženju Front Slobode na projektima istraživanja ekološke humanistike i tranzicije.

Ana Radaković (Beograd)

Ana Radaković (Beograd)

Članica tima za pisanje eseja

Rođena je 1992. godine u Beogradu. Osnovne i master studije istorije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na istom fakultetu gde asistira na predmetima Metodika nastave istorije i Nastavnička praksa. Teme istraživanja kojima se bavi su: istorija obrazovanja, nastave istorije i kultura sećanja. Članica je organizacije Edukacija za 21. vek i jedan je od osnivača Kluba studenata istorije „Ostrogorski“.

Marino Badurina (Rijeka)

Marino Badurina (Rijeka)

Član tima za pisanje eseja

Doktorand na poslijediplomskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi interesi posebno su usmjereni prema historiji intelektualaca, intelektualnoj historiji i historiji ideja. Tema doktorske teze na kojoj radi je “Intelektualci i hrvatsko nacionalno pitanje u političkim, društvenim i kulturnim previranjima u Hrvatskoj (1967. – 1974.)”

Petar Žarković (Beograd)

Petar Žarković (Beograd)

Član tima za pisanje eseja

Rođen 1984. u Beogradu. Osnovne i master istorije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno na završnoj godini doktorskih studija na istom fakultetu. Zaposlen kao istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Polje naučnog interesovanja: politička i intelektualna istorija socijalističke Jugoslavije, Hladni rat i jugoslovenska spoljna politika.

Sanja Radović (Beograd)

Sanja Radović (Beograd)

Članica tima za pisanje eseja

Završila je osnovne i master studije na odeljenju za istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde uskoro treba da brani doktorsku tezu o temi “Kineska politika otvaranja i Jugoslavija 1969-1980”.

Projekat je podržan od strane