O nama

Udruženje za modernu historiju

Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest  osnovano je 2013. godine. Sjedište Udruženja je u Sarajevu

Naši ciljevi su:

 1. Zalaganje za promoviranje historijske istine, modernih pristupa u historijskim istraživanjima i prezentiranju rezultata istraživanja
 2. Pomoć u podsticanju mladih istraživača za interdisciplinarna istraživanja
 3. Iniciranje suradnje naučnih institucija i nastavnika i profesora historije u školama
 4. Podrška aktivnosti usmjerenim ka poboljšanju nastavnog procesa i nastave historije u školskom sistemu u Bosni i Hercegovini
 5. Pomoć i podrška stručnom usavršavanju nastavnika i profesora historije
 6. Pomoć i podrška mladim historičaraima u naučnom radu
 7. Pomoć i podrška nastavnicima i profesorima historije u njihovom stručnom usavršavanju
 8. Organiziranje naučnih skupova, okruglih stolova, seminara, javnih debata, tribina i predavanja o raznim historiografskim pitanjima za članove i ostale zainteresirane, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom
 9. Zalaganje za iniciranje suradnje s ministarstvima obrazovanja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, te naučno-obrazovnim institucijama s ciljem stvaranja  povoljnih uvjeta za naučno angažiranje i razvoj mladih historičara, te usavršavanje nastavnika i profesora historije
 10. Podrška aktivnostima u izradi nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika iz oblasti historije za osnovne i srednje škole
 11. Suradnja sa istim ili sličnim udruženjima, drugim nevladinim organizacijama i institucijama, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom
 12. Izdavanje knjiga, biltena, brošura, časopisa i drugih publikacija, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom.