UMHIS

Članovi Udruženja

Husnija Kamberović

Husnija Kamberović

Predsjednik Udruženja

Doktor historijskih nauka, redovni profesor na oblasti Svjetska i bosanskohercegovačka historija novog vijeka i savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je diplomirao, a magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u Institutu za istoriju u Banjoj Luci i Institutu za historiju u Sarajevu, gdje je prošao sva naučna zvanja, od saradnika do naučnog savjetnika. Od 2002. do 2016. bio je direktor Instituta za historiju u Sarajevu. Voditelj je bosanskohercegovačkog istraživačkog tima u okviru međunarodnog naučnog projekta New and Ambiguous Nation-building Processes in South-eastern Europe: Collective Identities in Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Moldova and Montenegro in Comparison (1944–2005), realiziranog na Freie univerzitetu u Berlinu, zatim Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawien im Umbruch na Humboldt univerzitetu u Berlinu, a bio je voditelj projekata Represija poslije Drugog svjetskog rata: komparativni primjeri Slovenije i Bosne i Hercegovine, Izvori za istoriju Crne Gore u arhivima BiH i izvori za istoriju BiH u arhivima Crne Gore, Nacionalni identitet Bošnjaka 1945-2008, Represija i političko nasilje u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1996. godine, Na rubu slobode: Uloga ličnosti Bosne i Hercegovine  u vrijeme socijalizma i Politička uloga vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 20. stoljeća. U 2012. godini bio je gostujući profesor na L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) (Paris), a osim na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predavao je i na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru i Filozofskom fakultetu u Tuzli. Autor je devet knjiga, više desetina naučnih radova, članaka, rasprava, enciklopedijskih priloga, polemičkih tekstova, prikaza i priloga, te organizator mnogih konferencija, naučnih skupova i urednik brojnih zbornika radova. Govori engleski jezik, a radovi su mu objavljivani na bosanskom, engleskom, njemačkom i ruskom jeziku. Predsjednik je Udruženja za modernu historiju (UMHIS).

Amir Duranović

Amir Duranović

Član Udruženja

Doktor historijskih nauka, docent na oblastima – Uvod u historijsku nauku i pomoćne historijske discipline i Svjetska i bosanskohercegovačka historija novog vijeka i savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na Univerzitetu u Sarajevu diplomirao je, magistrirao i doktorirao o temama iz bosanskohercegovačke historije. Učesnik je brojnih konferencija i okruglih stolova u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, saradnik i voditelj na domaćim i međunarodnim projektima o temama iz savremene historije jugoistočne Evrope i Bosne i Hercegovine (Repräsentationen des sozialistischen Jugoslawien im Umbruch, Represija poslije Drugog svjetskog rata: komparativni primjeri Slovenije i Bosne i Hercegovine, Represija i političko nasilje u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1996. godine; Na rubu slobode: Uloga ličnosti Bosne i Hercegovine u vrijeme socijalizma, Politička uloga vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 20. stoljeća, Das Jubiliäumsjahr 2018 in der historischen und gesellschaftlichen Debatte, Teme iz bosanskohercegovačke ekohistorije, Jugoslavenska istoriografija i socijalizam). Istraživački se bavi temama iz savremene bosanskohercegovačke historije, problemima historiografije i metodologije historijskih istraživanja. Autor je knjige Snažan eho brionski: Odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine, kao i članaka, rasprava, prikaza i priloga iz savremene historije. Aktivni je sudionik projekata međunarodne saradnje i umrežavanja, a kao istraživač i gostujući predavač boravio je na Humboldt univerzitetu u Berlinu i Diderot univerzitetu u Parizu (Paris 7). Govori engleski, španski i turski jezik, a osim na bosanskom, radovi su mu objavljivani na engleskom i njemačkom jeziku. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu voditelj je Centra za historijska istraživanja (CeHIS).

Vera Katz

Vera Katz

Članica Udruženja

Rođena 30.06.1953. u Sarajevu.  Nakon završene III. Gimnazije u Sarajevu (1972), završila studij historije  1978. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je magistrirala 1986. i doktorirala 2006. godine. Od 1978. neprekidno radi Institut za istoriju u Sarajevu, trenutno u u zvanju višeg naučnog saradnika.

Amila Kasumović

Amila Kasumović

Članica Udruženja

Doktor historijskih nauka, vanredni profesor na oblasti Svjetska i bosanskohercegovačka historija novog vijeka i savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je diplomirala, magistrirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu o temama iz savremene bosanskohercegovačke historije u širem evropskom kontekstu na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu radi od 2004. godine, kada je birana za asistenta. Učestvovala je na više naučnih i stručnih konferencija i skupova o pitanjima bosanskohercegovačke historije na razmeđu 19.  i 20. stoljeća, bosanskohercegovačke historiografije, kao i na seminarima koji su se bavili pitanjem nastave historije i obrade različitih tema iz prošlosti u školskim udžbenicima. Autorica je knjige Austrougarska trgovinska politika u Bosni i Hercegovini 1878-1914, kao i više naučnih i stručnih članaka, rasprava, prikaza i osvrta. Govori engleski jezik, a radove je objavljivala na bosanskom, engleskom i portugalskom jeziku. Urednik je časopisa Radovi Filozofskog fakulteta (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Član je Udruženja za modernu historiju (UMHIS).

Enes Omerović

Enes Omerović

Član Udruženja

Doktor historijskih nauka, naučni saradnik za modernu historiju u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu je diplomirao, magistrirao i doktorirao o temama iz savremene bosanskohercegovačke historije. Polja istraživačkog interesovanja su mu političko nasilje, nacionalne manjine, marginalne skupine, ekološka historija. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918-1941) naziv je doktorske disertacije kojom je okončao doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu. Od 2008. godine radi u Institutu za historiju u Sarajevu, gdje je objavio knjigu Političko nasilje u Bosni i Hercegovini (1918-1921), a autor je i više članaka, prikaza, eseja u stručnoj periodici u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Učestvovao je na više naučnih skupova i konferencija, urednik je dvije knjige i dva zbornika radova, te je radio kao istraživač saradnik na projektima koji su finansirani od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke te Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kao što su Represija i političko nasilje u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1996. godine, Velike poplave u Bosni i Hercegovini tokom XX stoljeća i Razbojništvo i pobuna na prostoru Bosne i Hercegovine kroz historiju. Radove je objavljivao na bosanskom i poljskom jeziku. Član je i sekretar Udruženja za modernu historiju.

RADUŠIĆ, Edin (1970)

RADUŠIĆ, Edin (1970)

Član Udruženja

Doktor historijskih nauka, vanredni profesor na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.  Bio je predsjednik Udruženja predavača historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine (Euroclio HIP) i predsjednik Vijeća Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Član je Odbora za istorijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH). Studij historije završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirao Jugoistočnoevropske studije na Univerzitetu u Ateni, Grčka (2000. godine) i Historiju Bosne i Hercegovine 19. i 20. stoljeća na Filozofskom Fakultetu u Sarajevu (2004). Doktorirao je 2008. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1999. godine Radušić je zaposlen na Filozofskom Fakultetu u Sarajevu gdje je prošao sva zvanja od asistenta do vanrednog profesora. Naučno se bavi historijom Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću u širem evropskom kontekstu s posebnim fokusom na diplomatsku i društvenu historiju. Autor je knjige Bosna i Hercegovina u britanskoj politici od 1857. do 1878. godine, a pisao je knjige u saradnji s drugim autorima, udžbenike i priručnike historije i brojne naučne i stručne članke, prikaze, osvrte i druge tekstove koji su objavljivani na bosanskom, engleskom, njemačkom i arapskom jeziku. Učestvovao je na brojnim konferencijama te u više domaćih i međunarodnih projekata. Član je Udruženja za modernu historiju (UMHIS).

Edin Omerčić

Edin Omerčić

Član Udruženja

Rođen je 1. avgusta 1981. u Puli. Osnovnu i srednju školu je završio u Rovinju, a studij historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2007. godine. Školske 2008/2009. upisao je postdiplomski studij iz historije Bosne i Hercegovine (Historija Bosne i Hercegovine u XIX. i XX. stoljeću) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i magistrirao 2013. odbranivši magistarski rad na temu Bosna i Hercegovina u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996. Od 28. 1. 2008. zaposlen je u Institutu za istoriju u Sarajevu kao stručni saradnik za modernu historiju.

Završava doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Merisa Karović Babić, Član Udruženja

Merisa Karović Babić, Član Udruženja

Članica Udruženja

Rođena je 2. februara 1983. u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te studij historije na Filozofskom fakultetu odbranivši diplomski rad 2006. godine. Postdiplomski studij na grupi Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljećuzavršila je 15.05.2013. odbranivši magistarski rad pod naslovom Masovna ubistva civila u Sarajevu za vrijeme opsade 1992-1995. Školske 2012/2013. upisala je i redovno pohađa doktorski studij iz historije (Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Završava doktorsku disertaciju pod naslovom Sigurne zone Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini 1993-1995: Bihać i Goražde – komparativna analiza.

Aida Ličina Ramić

Aida Ličina Ramić

Članica Udruženja

Rođena je u Sarajevu 13. decembra 1984. godine. Osnovnu školu završila je u Sarajevu 1999., a srednju školu Gimanzija Dobrinja 2003. godine. Studij historije završila je 2008. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je i magistrirala 4. 2. 2013. godine odbranivši magistarski rad pod naslovom Titov fond za stipendiranje mladih radnika i radničke djece SR BiH (1974-1986). Od 28. 2. 2008. godine radi kao stručni saradnik za modernu historiju u Institutu za istoriju u Sarajevu.

Zvaršava doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pod naslovom Urbanizacija Sarajeva (1971-1984) i njen utjecaj na društvene promjene.

RADUŠIĆ, Minela (1991)

RADUŠIĆ, Minela (1991)

Članica istraživačkog tima

Magistar historije, asistent na oblasti Svjetska i bosanskohercegovačka historija novog vijeka i savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje je diplomirala 2013, a magistrirala 2016. godine. Dobitnica je priznanja Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu (2013). Od februara 2017. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu, a pohađa doktorski studiju na oblasti Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Naučno se bavi socijalnom historijom Bosne i Hercegovine u posljednjim decenijama XIX i u prvoj polovini XX stoljeća. Učestvovala na konferencijama i doktorskim radionicama u BiH, Sloveniji, Srbiji. Član je Udruženja za modernu historiju (UMHIS).